Vedtægter for Kristelig Handicapforening

»Underskrevne vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er “Kristelig Handicapforening”. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

§ 2 Formål

 1. Kristelig Handicapforening har til formål på evangelisk-luthersk grund :
  1. at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt mennesker med handicap og deres pårørende
  2. at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for mennesker med handicap og varetage disses interesser
  3. at varetage vilkår generelt for mennesker med handicap til bedste for dem selv og deres familier.

§ 3 Medlemskab

 1. Som medlem af Kristelig Handicapforening kan optages enhver, som ønsker at støtte og fremme foreningens formål. Både fysiske og juridiske personer (bofællesskaber o.lign.) kan optages som medlemmer.
 2. Medlemskabet opnås ved betaling af det til enhver tid gældende kontingent fastsat af generalforsamlingen for fysiske personer og af bestyrelsen for juridiske personer. Medlemskab bevares ved senest 4 måneder efter den ordinære generalforsamling at betale det  fastsatte kontingent.
 3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.
 4. Et medlem kan efter bestyrelsens beslutning fortabe sit medlemskab af foreningen ved i handling, tale og/eller skrift at bringe sig i et belastende eller modsætningsfyldt forhold til foreningens formål, aktiviteter eller beslutninger.

§ 4 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er Kristelig Handicapforenings øverste myndighed.
 2. Generalforsamlingen kan fastsætte en forretningsorden for sit arbejde.
 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts, april eller maj.
 4. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til generalforsamlingen i foreningens blad eller andet medie, samt på foreningens hjemmeside med mindst 6 ugers varsel.
 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 6. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år
  • Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab
  • Drøftelse og godkendelse af beretningerne og regnskab
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
  • Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingentet for fysiske personer for det kommende år i henhold til paragraf 3, stk. 2.
  • Eventuelt
 7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, jf. dog § 10, skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
  Disse forslag offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen og frem til generalforsamlingen tydeligt på foreningens hjemmeside. De bevares på foreningens hjemmeside, indtil de har været behandlet af generalforsamlingen.
  Alene medlemmer kan stille forslag.
 8. Forslag til kandidater til bestyrelsen efter § 5, stk. 1, punkt A, skal stilles af mindst tre medlemmer og skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Kandidaterne offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen og frem til generalforsamlingen tydeligt på foreningens hjemmeside.
 9. Forslag til kandidater til bestyrelsen efter § 5, stk. 1, punkt B og C, skal stilles af hhv. mindst en bestyrelse og mindst en leder og skal så vidt muligt være sekretariatet skriftligt i hænde senest 2 uger før leder- og bestyrelseskonferencen el.lign. og udsendes så vidt muligt til alle bestyrelser og ledere senest 1 uge før valget.
 10. Stemmeret ved generalforsamlingen har fysiske personer, som deltager, og som har indbetalt det senest fastsatte kontingent. Stemmeret ved valg efter § 5, stk. 1, punkt B og C har juridiske personer, samt ledere, som deltager, og som hhv. har indbetalt det senest fastsatte kontingent eller er ansat som ledere på et medlemsbofællesskab. Kontingentbetaling skal være sket i det senest afsluttede regnskabsår. Juridiske personer og ledere deltager i afstemninger med én stemme pr. bofællesskab.
 11. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, jf. dog § 5, stk. 4, medmindre mindst et stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning.
 12. Ved tvivlsspørgsmål på generalforsamlingen om valgprocedurer m.v. træffer dirigenten sammen med formanden den endelige afgørelse.
 13. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen ved dennes beslutning eller ved skriftlig henvendelse herom til bestyrelsen fra mindst 75 medlemmer. Indkaldelsen sker om muligt i foreningens blad eller ved særskilt skriftlig indkaldelse til alle medlemmer inden 2 uger og med et varsel på 2-4 uger.
  Forslag, der af initiativtagerne til den ekstraordinære generalforsamling ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal fremgå af indkaldelsen

§ 5 Foreningens ledelse

  1. Kristelig Handicapforening ledes af en valgt bestyrelse, som består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, jf. § 4.

  Bestyrelsen sammensættes på denne måde:

  • Generalforsamlingen vælger 3-5 personer, 2-3 vælges i lige år og 1-2 vælges i ulige år.
  • Bofællesskabernes bestyrelser vælger af deres midte 1 person og en suppleant i lige år.
  • Lederne af bofællesskaberne vælger af deres midte 1 person og en suppleant i ulige år.

  Alle vælges for en 2-årig periode.

  Bofællesskabernes bestyrelser og ledere vælger på skift en person som nævnt under punkt B og C på den årlige leder- og bestyrelseskonference el.lign. samling, der holdes i 4. kvartal i året forud for generalforsamlingen. De valgte indtræder i bestyrelsen efter generalforsamlingen.

 1.  

  Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Kristelig Handicapforening, herunder dens økonomi.
  Det påhviler bl.a. bestyrelsen at påse, at foreningen efterlever sit formål og at foreningens arbejde udføres i overensstemmelse med vedtægterne og gældende dansk ret.

 2. Bestyrelsesmedlemmer efter § 5, stk. 1, punkt A vælges for en 2-årig periode på den årlige, ordinære generalforsamling af de fremmødte stemmeberettigede personlige medlemmer (fysiske personer) i Kristelig Handicapforening. Ved hver generalforsamling vælges højst 2 i ulige år og højst 3 i lige år. Ansatte og ledere på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber kan ikke vælges, hvis de dermed kommer til at udgøre flertallet af bestyrelsen. Der kan højst være 2 medlemmer af bestyrelsen med tilknytning til samme bofællesskab. Med tilknytning menes: Forældre, bestyrelsesmedlem, leder, øvrige ansatte. Hvis en overskridelse af begrænsningerne skyldes begivenheder indtruffet i valgperioden, så kan bestyrelsens medlemmer fortsætte frem til næste leder-/bestyrelseskonference og generalforsamling, hvorefter overskridelserne skal bringes til ophør om nødvendigt gennem ekstraordinære valg af kandidater, der ellers ikke er på valg, på den måde, at det medlem, der ved den indtrufne begivenhed forårsager overskridelse af begrænsningerne, skal stille sit mandat til rådighed for nyvalg, hvis ikke overskridelsen af begrænsningerne løses på anden vis gennem de ordinære valg.
 3. Valg til bestyrelsen foregår skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal. Valget bortfalder, hvis der ikke er flere kandidater opstillet, end der skal vælges.
 4. Kandidater til bestyrelsen skal være til stede på valgtidspunktet eller skriftligt have accepteret opstillingen.
 5. Er der opstillet flere til bestyrelsen, end der skal vælges i henhold til § 5, stk.1, punkt A vil den eller de personer, der ikke opnåede ordinært valg, blive suppleanter til bestyrelsen.
 6. Alle kandidater til bestyrelsen skal tilslutte sig formålsparagraffen, have personligt medlemskab af foreningen og i øvrigt være myndige.
 7. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter valget med mindst formand og næstformand. Omkonstituering kan finde sted.
 8. Formanden skal være medlem af en evangelisk-luthersk kirke.
 9. Formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøder, som afholdes mindst en gang i kvartalet.
 10. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede ved et indvarslet møde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
  Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 11. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et forretningsudvalg og/eller et økonomiudvalg
 12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 Årsrapport, budget, tegningsregler, hæftelsesregler, formueforvaltning

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende kalenderår og årsrapport for det afsluttede regnskabsår.
 3. Årsrapporten revideres af registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.
  Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 4. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og ét yderligere medlem af bestyrelsen eller af næstformanden og yderligere to medlemmer af bestyrelsen.
 5. Til køb, salg eller leje af fast ejendom, til optagelse af lån og til pantsætning, garantistillelse og kaution kræves vedtagelse med 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
 6. Bestyrelsen er berettiget til at tegne bestyrelsesansvarsforsikring.
 7. Kristelig Handicapforenings midler anbringes på konti i anerkendte pengeinstitut/pengeinstitutter, i børsnoterede statsobligationer og/eller børsnoterede realkreditobligationer.

§ 7 Foreningens midler og forpligtelser

 1. Bestyrelsen for Kristelig Handicapforening er ansvarlig for, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med vedtægternes § 2.
 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse, jf. § 3, stk. 3.

§ 8 Vedtægtsændringer

 1. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være sekretariatet i hænde senest 15. januar.
  Disse forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside i tilknytning til indkaldelsen til generalforsamlingen og senest 6 uger før denne. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest samtidig med anmodningen om den ekstraordinære generalforsamling og offentliggøres sammen med indkaldelsen, jf. § 4, stk. 13.
 2. Vedtægtsændringer kan kun ske, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.
 3. Følgende bestemmelser kan ikke ændres i strid med indholdet:
  1. § 2 (formålsparagraffen)
  2. § 5 stk. 9 (formandsklausulen)
  3. § 9, stk. 3 (fordeling af formuen ved opløsning)
  4. § 8, stk. 3 (dette stykke.)
 4. Vedtægtsændringer offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 9 Opløsning

 1. Kristelig Handicapforening kan kun opløses, såfremt to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger træffer beslutning herom, hvor der er indkaldt med dette punkt på dagsordenerne. Der skal gå mindst to måneder mellem de to ekstraordinære generalforsamlinger.
 2. Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 3. I tilfælde af foreningens opløsning deles formuen ligeligt mellem bofællesskaber og lign., der er medlemmer af Kristelig Handicapforening.
  Såfremt der ikke er nogle medlems-bofællesskaber eller lign. tilbage, tilfalder formuen et tilsvarende kirkeligt formål efter bestyrelsens beslutning.

§ 10 Stiftelse

 1. Foreningen er stiftet den 22. marts 1980
 2. Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 8. maj 2021.