Vedtægter for Kristelig Handicapforening

§ 1 Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er “Kristelig Handicapforening”. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

§ 2 Formål

 1. Kristelig Handicapforening har til formål på evangelisk-luthersk grund :
  1. at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende
  2. at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage disses interesser
  3. at varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og deres familier.

Foreningens formål opnås ved at arbejde for videreudvikling af forkyndelsesarbejdet, rådgivnings- og konsulentvirksomhed for interesserede egne medlemmer/bofællesskaber og andre samarbejdspartnere, kursus- og konferencevirksomhed, PR og markedsføring, politisk arbejde og andre tiltag, der kan fremme kendskabet til foreningen og foreningens arbejde for handicappede.

§ 3 Medlemskab

 1. Som medlem af Kristelig Handicapforening kan optages enhver, som ønsker at støtte og fremme foreningens formål. Både fysiske og juridiske personer (bofællesskaber o.lign.) kan optages som medlemmer.
 2. Medlemskabet opnås ved betaling af det til enhver tid gældende kontingent fastsat af generalforsamlingen. Kontingentet kan differentieres for fysiske og juridiske personer. Medlemskab bevares ved senest 4 måneder efter den ordinære generalforsamling at betale det på denne generalforsamling fastsatte kontingent.
 3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.
 4. Et medlem kan efter bestyrelsens beslutning fortabe sit medlemskab af foreningen ved i handling, tale og/eller skrift at bringe sig i et belastende forhold til foreningens formål, herunder ved ikke at leve op til det af foreningen vedtagne Forventningspapir (gældende for juridiske personer) eller andre beslutninger om foreningens arbejde.

§ 4 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er Kristelig Handicapforenings højeste myndighed.
 2. Generalforsamlingen kan fastsætte en forretningsorden for sit arbejde.
 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 1. juni.
 4. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen i foreningens blad med mindst 6 ugers varsel.
 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 6. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år
  • Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab
  • Drøftelse og godkendelse af beretningerne og regnskab
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
  • Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingentet for det kommende år i henhold til paragraf 3, stk. 2.
  • Eventuelt
 7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, jf. dog § 10, skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
  Disse forslag offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen.
  De bevares på foreningens hjemmeside, indtil de har været behandlet af generalforsamlingen.
  Alene medlemmer kan stille forslag.
 8. Forslag til kandidater til bestyrelsen efter § 5, skal stilles af mindst tre medlemmer og skal være sekretariatet skriftligt i hænde senest en måned før generalforsamlingen.
  Forslagene offentliggøres senest 1 uge efter modtagelsen tydeligt på foreningens hjemmeside og så vidt muligt i foreningens blad inden generalforsamlingen.
  De bevares på foreningens hjemmeside, indtil de har været behandlet af generalforsamlingen.
 9. Stemmeret ved den ordinære generalforsamling har både fysiske og juridiske personer, som deltager i generalforsamlingen, og som har indbetalt et af den foregående generalforsamling fastsat kontingent. Betaling skal være sket indenfor det afsluttede regnskabsår.
  Juridiske personer deltager i afstemninger med én stemme pr. enhed.
 10. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, jf. dog § 5, stk. 4, medmindre mindst et stemmeberettiget medlem forlanger skriftlig afstemning.
 11. Bestyrelsen fastsætter udfyldende bestemmelser vedrørende valgprocedure m.m.
  I alle tvivlsspørgsmål vedrørende valg, procedurer m.v. på generalforsamlingen træffer dirigenten sammen med formanden den endelige afgørelse.
 12. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, enten hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller hvis 75 medlemmer skriftligt til bestyrelsen har udtrykt ønske herom. Indkaldelsen sker om muligt i foreningens blad eller ved særskilt skriftlig indkaldelse til alle medlemmer.
  Denne skriftlige indkaldelse skal ske inden 2 uger.
  Varslet for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er i sidste tilfælde mindst 14 dage, dog højst 4 uger.
  Forslag, der af initiativtagerne til den ekstraordinære generalforsamling ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal fremgå af indkaldelsen

§ 5 Foreningens ledelse

 1. Kristelig Handicapforening ledes af en bestyrelse, som består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, der vælges af foreningens medlemmer. Det tilstræbes at følgende kompetenceområder kan dækkes af bestyrelsesmedlemmerne: Teologi, pædagogik, administration, jura og økonomi.
  Op til 5 personer vælges af generalforsamlingen. Bofællesskabernes bestyrelser vælger af deres midte 1 person og en suppleant til bestyrelsen. Lederne af bofællesskaberne vælger af deres midte 1 person og en suppleant til bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger først medlemmer til bestyrelsen, dernæst vælges lederrepræsentant og bestyrelsesrepræsentant som beskrevet.
 2. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Kristelig Handicapforening, herunder dens økonomi.
  Det påhviler bl.a. bestyrelsen at påse, at foreningen efterlever sit formål og at foreningens arbejde udføres i overensstemmelse med vedtægterne og gældende dansk ret.
 3. Bestyrelsesmedlemmer efter § 5, vælges på den årlige, ordinære generalforsamling af de stemmeberettigede medlemmer af Kristelig Handicapforening for en 2-årig periode.
  Ved hver generalforsamling vælges højst 2 i ulige år og højst 3 i lige år. Ansatte og ledere på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber kan ikke vælges, hvis de dermed kommer til at udgøre flertallet af bestyrelsen. For at skabe balance i foreningen og sikre foreningens frihed i forhold til bofællesskaberne, kan der kun være 1 medlem af bestyrelsen med tilknytning til samme bofællesskab. Med tilknytning menes: Forældre, bestyrelsesmedlem, leder, personale. Lederrepræsentanten (§5 stk.1) er undtaget denne klausul.
 4. Valg til bestyrelsen af medlemmer efter § 5, stk. 1, foregår skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal.
  Valget bortfalder, hvis der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.
 5. Kandidater til bestyrelsen efter § 5, skal være til stede på generalforsamlingen eller skriftligt have accepteret opstillingen.
 6. Er der opstillet flere til bestyrelsen end der skal vælges i henhold til § 5, stk.1, vil den eller de personer, der ikke opnåede ordinært valg, blive suppleanter til bestyrelsen.
 7. Alle kandidater til bestyrelsen skal tilslutte sig formålsparagraffen, have personligt medlemskab af foreningen og i øvrigt være myndige.
 8. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter valget med mindst formand og næstformand. Omkonstituering kan finde sted.
 9. Formanden skal være medlem af en evangelisk-luthersk kirke.
 10. Formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøder, som afholdes mindst en gang i kvartalet.
 11. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede ved et indvarslet møde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
  Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 12. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede ved et indvarslet møde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
  Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 13. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et forretningsudvalg og/eller et økonomiudvalg
 14. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 Medlemsblad

 1. Foreningen udgiver et medlemsblad.
 2. Udgivelsen varetages af en redaktion, nedsat af bestyrelsen, som også udpeger bladets redaktør, der er formand for redaktionsudvalget. Bladets redaktør er ansvarshavende redaktør i henhold til presseloven.
 3. Medlemmers læserbreve, som redaktionsudvalget ikke ønsker at trykke i bladet, skal forelægges for bestyrelsen med redaktionsudvalgets begrundelse for afvisningen. Indsenderne orienteres snarest om bestyrelsens stillingtagen.

§ 7 Årsrapport, budget, tegningsregler, hæftelsesregler, formueforvaltning

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende kalenderår og årsrapport for det afsluttede regnskabsår.
 3. Årsrapporten revideres af registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.
  Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 4. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og ét yderligere medlem af bestyrelsen eller af næstformanden og yderligere to medlemmer af bestyrelsen.
 5. Til køb, salg eller leje af fast ejendom, til optagelse af lån og til pantsætning, garantistillelse og kaution kræves vedtagelse med 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
 6. Bestyrelsen er berettiget til at tegne bestyrelsesansvarsforsikring.
 7. Kristelig Handicapforenings midler anbringes på konti i anerkendte pengeinstitut/pengeinstitutter, i børsnoterede statsobligationer og/eller børsnoterede realkreditobligationer.

§ 8 Foreningens midler og forpligtelser

 1. Bestyrelsen for Kristelig Handicapforening er ansvarlig for, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med vedtægternes § 2.
 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse, jf. § 3, stk. 4.

§ 9 Vedtægtsændringer

 1. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være sekretariatet i hænde senest 15. januar.
  Disse forslag offentliggøres i foreningens blad sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
  Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest samtidig med anmodningen om den ekstraordinære generalforsamling og offentliggøres sammen med indkaldelsen, jf. § 4, stk. 12.
 2. Vedtægtsændringer kan kun ske, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.
 3. Følgende bestemmelser kan ikke ændres i strid med indholdet:
  1. § 2 (formålsparagraffen)
  2. § 5 stk. 9 (formandsklausulen)
  3. § 10, stk. 3 (fordeling af formuen ved opløsning)
  4. § 9, stk. 3 (dette stykke.)
 4. Vedtægtsændringer offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 10 Opløsning

 1. Kristelig Handicapforening kan kun opløses, såfremt to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger træffer beslutning herom, hvor der er indkaldt med dette punkt på dagsordenerne. Der skal gå mindst to måneder mellem de to ekstraordinære generalforsamlinger.
 2. Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 3. I tilfælde af foreningens opløsning deles formuen ligeligt mellem bofællesskaber og institutioner, der er medlemmer af Kristelig Handicapforening.
  Såfremt der ikke er nogle medlems-bofællesskaber eller -institutioner tilbage, tilfalder formuen et tilsvarende kirkeligt formål.

§ 11 Stiftelse

 1. Foreningen er stiftet den 22. marts 1980
 2. Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 2. februar 2008.