August 2022

KH med i religionspædagogisk konsortie

Menighedsfakultetet har netop lanceret en ny satsning indenfor religionspædagogik. Kristelig Handicapforening sidder med ved bordet.

Af Christina Brorson


TEMA: Forkyndelsens mange facetter

Forkyndelse er kommunikation, og kommunikation lykkes kun, hvis modtageren tager imod. Dette kræver særlige overvejelser, både når det gælder mennesker med et udviklingshandicap og mennesker med autisme.

Denne og nedenstående artikler er fra KH bladet nr.2 2022, hvor der blev sat fokus på forkyndelse i bred forstand. Temaet blev valgt i forlængelse af Kristelig Handicapforenings seneste opprioritering af området i form af tre forskellige tiltag:

  • Et netværk for andagts-ansvarlige medarbejdere ved bofællesskaberne
  • En arbejdsgruppe med særligt fokus på autisme
  • Deltagelse i Menighedsfakultetets nyoprettede Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik

Læs om forkyndelse i bofællesskabs-regi, for mennesker uden verbalt sprog og for mennesker med autisme. Bliv også opdateret på KH’s deltagelse i nyt religionspædagogiske konsortie.

»Læs også “Den vigtige forkyndelse på sansesproget”

»Læs også “Troen er blevet deres egen”

»Læs også “De rigtige rammer til autisme og tro”


Professor dr.theol. Kurt Larsen. Indsendt foto

Menighedsfakultetets (MF’s) netop lancerede religionspædagogiske konsortie under Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik er begyndelsen på et langt og sejt, men vigtigt træk, fortæller professor dr.theol. Kurt Larsen, som er faglig leder af konsortiet.

”Målet med at satse på religionspædagogik er på sigt at kunne tilbyde vejledning og undervisning indenfor dette område på højt niveau. Vi vil bringe mennesker med erfaring og passion for sagen sammen og facilitere projekter, der kan tilvejebringe ny viden eller tilbyde konkrete religionspædagogiske håndsrækninger – i form af for eksempel undervisning eller materialer,” forklarer han.

“Vi håber Kristelig Handicapforening kan bidrage med erfaringer og målrette ønsker til eventuelle satsninger” (Kurt Larsen)

Religionspædagogik er ikke et prioriteret område indenfor faget teologi. Ikke desto mindre er undervisning en vigtig del af præstearbejdet efter endt uddannelse. Det har trosoplæring altid været, pointerer Kurt Larsen.

”Tro er en gave fra Gud, men det betyder ikke, at man ikke skal satse på undervisning. Det har man vidst lige siden oldtiden, hvor det for eksempel krævede tre års intens undervisning, før man kunne blive døbt. Luthers Lille Katekismus og Indre Missions Søndagsskoler er andre eksempler på højt prioriteret undervisning, som har lagt fundamentet for unges eller voksnes tro,” skitserer Kurt Larsen.

En spændende proces

I dagens Danmark er oplæring i den kristne tro ved at forsvinde helt ud af almindelig skolegang. Desto vigtigere er det at kunne tilbyde god (mini)konfirmand-undervisning og i det hele taget bevare fokus på at formidle og oplyse om den kristne tro, påpeger Kurt Larsen og understreger, at dette også gælder mennesker med særlige behov.

Event- og sekretariatskoordinator i KH, Hanne Damtoft Sangill. Indsendt foto.

”Det er godt, at Kristelig Handicapforening er blevet en del af projektet, for evangeliet skal formidles til alle – også mennesker med et udviklingshandicap. Personligt har jeg ingen specialviden på dette område, men jeg mener, at det bør være et særligt fokus i en bibeltro institution. Vi håber Kristelig Handicapforening kan bidrage med erfaringer og målrette ønsker til eventuelle satsninger,” siger han.

Det samme gør event- og sekretariatskoordinator, Hanne Damtoft Sangill, som skal repræsentere Kristelig Handicapforening i det nydannede konstortie.

”Jeg glæder mig til samarbejdet omkring religionspædagogik og tror, det kommer til at gå godt i spænd med de to nye KH-arbejdsgrupper, som netop har lagt fra land – med fokus på trosformidling til mennesker med henholdsvis autisme og et udviklingshandicap. Jeg glæder mig til at se, hvad vi kan bidrage med, og hvad vi kan tage med ud til liv i KH’s sammenhænge – for eksempel bofællesskaber og netværk”. 


Religionspædagogisk konsortie (en del af MF’s Center for Praktisk teologi og Religionspædagogik)

  • Faglig leder: Professor dr.theol. Kurt Larsen
  • Medlemmer p.t.: Menighedsfakultetet (MF), Kristent pædagogisk Instituttet (KPI), Kristelig Handicapforening (KH)
  • MF har fået 200.000 kr. fra Borgfonden til indledningsvist at gennemføre en undersøgelse af de aktuelle religionspædagogiske behov/ønsker i Danmark. Speicalområdet indgår i undersøgelsen.

*Konsortie = sammenslutning af to eller flere erhvervsvirksomheder, personer el.lign., typisk dannet med henblik på gennemførelse af et projekt inden for rammerne af et fælles selskab. Kilde: ordnet.dk