Maj 2021

KH debatterer

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad d.26. maj af Thomas Bjerg Mikkelsen:

 

Skriv FN’s menneskesyn ind i dansk lov

Thomas Bjerg Mikkelsen

Skal FN’s handicap-konvention inkorporeres i dansk lov, sådan som Radikale Venstre har taget tilløb til med beslutningsforslaget, der blev behandlet i Folketingssalen d.17.maj? Ja, selvfølgelig skal handicapkonventionen det, når Danmark i 12 år har erklæret sin tilslutning til den. Den lunkne modtagelse som forslaget fik i Folketingssalen, rejser derfor spørgsmålet: Hvad er det i FN’s handicapkonvention, man ikke ønsker implementeret i dansk lov?

Kunne det være artikel 12, hvor det fremhæves, at deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har rets- og handleevne på lige fod med andre i alle livets forhold? Eller uddybelsen i artikel 13, hvor deltagerstaterne forpligter sig på passende uddannelse af personer, som skal sikre, at artikel 12 rent faktisk føres ud i livet. Som det ser ud i Danmark i dag, er for eksempel mennesker med et udviklingshandicap ikke sikret hjælp til at få efterprøvet afgørelser truffet af kommunen. Hvis der ikke er pårørende eller pædagoger med vilje og evne til at hjælpe, kan en kommune derfor træffe de afgørelser for et menneske med udviklingshandicap, som passer den bedst.

Eller kunne det være artikel 15, hvor det understreges, at ingen med et handicap må underkastes nedværdigende behandling – en pointe, der igen optræder i artikel 17, som ganske kort slår fast, at “enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet som alle andre”? Begge artikler kan i hvert fald bruges som skarpt skyts i de sager, hvor mennesker med handicap overvåges tæt i dagevis.

Når regeringen sparkede Radikale Venstres beslutningsforslag til hjørne, virker det derfor som et forsøg på at lukke øjnene for, hvor langt Danmark i virkeligheden er fra realiseringen af FN’s Handicapkonvention. Så hellere fortsætte halvhjertet med Serviceloven, der ifølge Socialstyrelsens beskrivelse på socialstyrelsen.dk er sat i verden for at ”forebygge problemer” og ”tilgodese behov” som følger af diverse handicap.

I forhold hertil sætter FN’s Handicapkonvention barren noget højere med ønsket om helt at ligestille mennesker med handicap. Handicap opfattes i FN’s Handicapkonvention ikke som karakteristika ved det enkelte menneske, men som noget der altid opstår i forhold til omgivelserne… ”et resultat af samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer” hedder det i præamblen. Målet med FN’s handicapkonvention er at tilintetgøre disse barrierer. Det er måske et ambitiøst mål, der aldrig nås fuldt ud. Men det er også at mål med rødder i en dyb omsorg og respekt for det enkelte menneske – uanset de ulige kort, vi alle tildeles i livet.

I virkeligheden vedrører det os alle. For nedsat funktionsevne kan opfattes som et alment vilkår, som er universelt til stede i menneskelivet og ikke kun forbeholdt et særligt mindretal. Funktionsnedsættelse er slet og ret en del af det, man kan forvente som menneske. Vi er alle i samme båd.

Det ville klæde Danmark at lægge sig tættere op ad dette mål, og hvis vi skal tro på, at det også er et ønske på Christiansborg, kræver det en seriøs og perspektivrig drøftelse ved anden behandlingen af beslutningsforslaget i Folketingssalen d.3. juni. I øjeblikket venter mennesker med handicap i Danmark spændt på de ændringer, som vil følge af regeringens igangværende evaluering af hele specialiserede socialområde. En vedtagelse af Radikale Venstres beslutningsforslag vil være et løfterigt tegn!

Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Kristelig Handicapforening